Tecnoparc

El ParcServeisCepidActualitatContacte*

Inici

Inici / Actualitat / NotÝcies / Anunci de fusiˇ per absorciˇ

NotÝcies

03. 04. 2014

Anunci de fusiˇ per absorciˇ

ANUNCI DE FUSIÓ PER ABSORCIÓ
Junta General Extraordinària i Universal de les societats
REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA
(ABSORBENT)
GESTIÓ URBANÍSTICA PÚBLICA SA
TECNOPARC REUS SA
(ABSORBIDES)
En data 31 de març de 2014 el soci únic, constituït en Junta General Universal de la societat absorbent i en Juntes generals universals de les societats absorbides ha decidit aprovar la fusió per absorció de les societats REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA (societat absorbent) i TECNOPARC REUS SA i GESTIÓ URBANÍSTICA PÚBLICA SA (societats absorbides), de conformitat amb el que disposa l'article 30 i següents de la Llei 3/2009 sobre modificacions estructurals de les societats, amb les especificacions de l'article 42 i 49 que li són d'aplicació, en relació a l'article 52.1 de la mateixa llei.
En les referides Juntes s'han adoptat els següents acords:
Primer.- Examen i aprovació del balanç de fusió tancat a 31.12.2013:
"Aprovar com a balanç de fusió el de les societats tancat a 31.12.2013, que han estat verificats per l'auditor de la societat".
Segon.- Aprovació de la fusió:
Aprovar la fusió per absorció de les societats REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA (societat absorbent) i TECNOPARC REUS SA i GESTIÓ URBANÍSTICA PÚBLICA SA (societats absorbides), en els termes del projecte de fusió redactat i signat pels seus administradors el 21 de març de 2014, i amb total transmissió dels drets i obligacions de les absorbides, que quedaran dissoltes i extingides sense liquidació, incorporant en bloc tot el seu actiu i passiu a la societat absorbent.
Tercer.-Aprovació dels estatuts.-
S'aproven, com a conseqüència de la fusió, els estatuts socials de la societat absorbent quedaran redactats en la forma següent:
"ESTATUTS DE LA SOCIETAT"
ESTATUTS DE "REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A."
TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

DE LA DENOMINACIÓ, OBJECTE SOCIAL, DURACIÓ, DATA D'INICI D'OPERACIONS I DOMICILI SOCIAL


Article 1.- DENOMINACIÓ I RÈGIM JURIDIC
La denominació social és REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A., anònima i unipersonal, que es regirà pels presents estatuts, per la Llei de Societats de Capital, la legislació municipal i de règim local de Catalunya, en especial pel Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i, subsidiàriament, per la legislació administrativa, mercantil o civil que resulti d'aplicació.
Aquesta societat unipersonal pertany íntegrament a l'Exm. Ajuntament de Reus mitjançant una altra societat unipersonal íntegrament participada per la Corporació, INNOVA GEM SA.
Article 2.- OBJECTE
Constitueix l'objecte de la societat:
1) Promoure estudis i anàlisis de la situació econòmica orientats a una mobilització de recursos i una promoció d'ocupació més eficaces.
2) Participació en projectes empresarials, potenciant la modernització de l'estructura productiva i la formulació de propostes per a la creació de noves activitats industrials, tant públiques com privades.
3) Participar, directa o indirectament, en el finançament d'altres empreses a través de fórmules de capital-risc o similars.
4) Avaluar i coordinar les iniciatives promogudes, tant pel sector públic com pel privat, encaminades al foment de l'activitat econòmica i a l'estímul d'inversions generadores d'ocupació.
5) Creació i gestió de centres de suport i de serveis per a les empreses, preferentment les de nova creació.
6) Habilitació de locals per a l'emplaçament físic d'empreses.
7) Subministrament de serveis generals i logístics a les empreses instal·lades als centres de suport i a les instal·lades fora.
8) Donar assessorament en els diferents àmbits empresarials; en especial, pel que fa referència a la creació i posada en marxa de noves empreses.
9) La realització d'estudis generals sobre tots els sectors d'actuació, com també facilitar els resultats i les conclusions a les persones físiques i jurídiques interessades.
10)Donar suport a la col·laboració entre les empreses i les institucions.
11)El foment, gestió i la promoció urbanística i d'obres i la realització de qualsevol estudi, treball, projecte itasca encaminada a desenvolupar els processos urbanístics i aconseguir la seva materialització. De la mateixa manera, podrà realitzar activitat urbanitzadora, construcció i gestió d'immobles, gestió, administració i explotació d'obres i serveis resultants de l'actuació corresponent.
12)La promoció i foment dels sectors econòmics, en general, mitjançant, d'una banda, l'organització i gestió de congressos, cursos, jornades o esdeveniments de caràcter científic, tècnic, professional, cultural, lúdic i social i, d'altra banda, mitjançant la realització d'activitats firals, en general, enteses com a manifestacions que tenen per objecte l'exposició i oferta de béns i serveis, per afavorir-ne la promoció i la difusió, promovent els contactes i intercanvis dels diferents sectors, apropant l'oferta de les diferents branques de l'activitat econòmica a la demanda.
13)Promoció, reestablir una estratègia de creixement econòmic, competitiu, sostenible i que generi cohesió entre tots els agents econòmics del camp, a través de la cultura de la innovació.
14)Modernitzar les infraestructures cientificoempresarials del Camp, amb l'objectiu de dotar el Camp dels equipaments i els serveis necessaris per desenvolupar-hi les activitats científiques i formatives de referència, així com els canals per dur a terme la seva transferència al sector empresarial.
15)Cooperar i col·laborar amb el sector públic, com a element de suport i ajuda a la coordinació i vertebració de l'esforç públic en R+D+I i promoure la seva projecció internacional.
16)La promoció externa amb l'objectiu de facilitar la implantació d'empreses tecnològiques, centres d'investigació, activitats empresarials d'alt valor afegit en el TECNOPARC - Parc Tecnològic del Camp -i altres equipaments ubicats en el terme municipal de Reus.
17)La realització i promoció d'esdeveniments, contractes, convenis i marcs de col·laboració a nivell estatal i internacional amb l'objectiu d'impulsar projectes de recerca i desenvolupament entre empreses, centres d'investigació, Universitats, Parcs Científics i Tecnològics, Associacions i organitzacions dedicades a la investigació, entre altres.
18)L'impuls i recolzament i la col·laboració entre institucions i empreses interessades en la promoció del TECNOPARC - Parc Tecnològic del Camp.
19)La realització i promoció d'estudis i projectes d'investigació, anàlisi i desenvolupament en l'àmbit de les noves tecnologies; la col·laboració en el disseny de les infraestructures i dels serveis que configuren l'oferta del TECNOPARC - Parc Tecnològic del Camp i la gestió de centres, infraestructures i serveis d'empreses i/o altres entitats relacionades amb el TECNOPARC - Parc Tecnològic del Camp.
20)Promoció, realització i execució d'estudis i projectes urbanístics així com la redacció, tramitació i execució d'instruments de planejament i projectes d'urbanització.
21)Elaboració i execució de projectes de gestió i execució urbanística, ja sigui de reparcel·lació, compensació, cooperació i/o expropiació.
22)Té la condició d'entitat urbanística especial i pot tenir la consideració d'administració actuant.
23)Elaboració i execució de projectes de gestió i execució urbanística, ja sigui de reparcel·lació, compensació, cooperació i/o expropiació.
24)Actuar com a beneficiària d'expropiacions.

25)Alienació i lloguer de solars, edificis construïts o en fase de construcció o rehabilitació i adquisició, transmissió, execució, modificació i extensió de tota classe de drets sobre els béns mobles i immobles.
26)Formar part o impulsar juntes de compensació i entitats urbanístiques en general, de tot tipus d'associacions administratives de propietaris que tinguin finalitat urbanística. Executar 'obres d'urbanització, edificació, remodelació, rehabilitació, dotació de serveis i equipaments de qualsevol tipus.
27)Promoció, gestió, administració i explotació del Patrimoni Municipal del Sòl i promoció, urbanització, construcció, compravenda, lloguer, explotació i administració de terrenys i béns immobles¸ ja siguin propietat de la societat, de l'Ajuntament de Reus, de qualsevol de les altres societats municipals, inclòs de tercers, sempre que hi hagi el corresponent títol habilitant.
28)L'assumpció de la realització de serveis especialitzats que li encarregui l'Ajuntament i en especial, tot el que fa referència a pavimentació de calçades, obres de viabilitat, instal·lació de serveis, estètica viària i circulació.
Aquestes activitats podran ser realitzades per la societat, ja directament ja indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats, empreses, agrupacions, unions o qualsevol altre mena d'associacions admeses en dret.
Aquesta entitat té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Reus, el qual li podrà fer encàrrecs de gestió i/o d'execució d'obres, de serveis i d'adquisició de subministraments, així com adjudicar-li contractes, en relació a les activitats compreses dins del seu objecte social, a l'empara del disposat a la normativa de Contractes del Sector Públic
Article 3.- DURADA I DATA D'INICI D'ACTIVITATS
La duració de la Societat serà indefinida, sempre i quan la Junta General no acordi, amb el compliment dels requisits establerts en aquests Estatuts i en les disposicions legals d'aplicació subsidiària, la seva dissolució, liquidació, fusió i escissió en altra o altres societats.
La Societat va començar les seves activitats el dia 20 d'octubre de 1994
Article 4.- DOMICILI SOCIAL
El domicili social s'estableix a Reus, a l'avinguda de Bellisens, 42, edifici Tecnoparc, podent ésser traslladat el mateix i les seves dependències per decisió del Consell d'Administració a un altre lloc de la ciutat. Tanmateix, correspon a la Junta General la creació, supressió o trasllat de sucursals, agències i delegacions de la Societat, sense limitació de número o lloc.

TÍTOL II

DEL CAPITAL SOCIAL, BÉNS I MEDIS ECONÒMICS

Article 5.- CAPITAL SOCIAL
El Capital Social es fixa en la suma de VUIT MILIONS NOU-CENTS SETANTA MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÉNTIMS D'EURO (8.970.165,40.-€), el qual està completament subscrit i desemborsat i dividit i representat per 149.254 accions ordinàries, nominatives i d'una sola sèrie, de 60,10 EUROS de valor nominal cada una, numerades correlativament de l'U al CENT QUARANTA-NOU MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE ambdues incloses.
Tot acte de disposició relatiu a les accions d'aquesta companyia, és competència de la Junta General del soci únic, de conformitat amb el que disposa l'article 11 dels Estatuts Socials de la societat dominant.
Les accions estaran representades per títols, que podran ser unitaris o múltiples. El títol de cada acció contindrà necessàriament les mencions assenyalades a la Llei i, en especial, les limitacions a la seva transmissibilitat que es citen en aquest article.

Article 6.- RECURSOS DE LA SOCIETAT
Els recursos de la Societat seran:
• Els productes i rendiments del seu patrimoni.
• Els ingressos derivats de la realització dels serveis que constitueixen el fi social.
• Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui d'entitats oficials o particulars.
• La resta de recursos que puguin ser-li atribuïts de conformitat a la normativa legal aplicable.
TÍTOL III

DELS ÒRGANS, DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT

CAPÍTOL I.- DELS ÒRGANS DE LA SOCIETAT
Article 7.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT
La direcció, representació i administració de la Societat anirà a càrrec dels següents òrgans:
1) La Junta General.
2) El Consell d'Administració.
3) La Gerència.
Tot això sense perjudici d'altres càrrecs que, per decisió de la Junta General o acord del Consell d'Administració es puguin designar d'acord amb la Llei.

cAPÍTOL II.- DE LA JUNTA GENERAL
Article 8.- JUNTA GENERAL
Les competències de la Junta General de la societat s'exerciran pel soci únic, per mitjà de l'òrgan social d'aquesta que resulti competent segons els seus Estatuts Socials.

Els acords es traslladaran al llibre d'actes de la Junta General de la Societat. Les decisions del soci únic podran ser executades i formalitzades pel propi soci o pels administradors de la societat.
Article 9.- COMPETÈNCIES
Són competències de la Junta General:
1) Nomenar, renovar, ratificar, separar i destituir els membres del Consell d'Administració, així com determinar el seu número dins dels límits fixats per aquests Estatuts.
2) Fixar la remuneració dels Consellers, que consistirà en una quantitat fixa per assistència a les sessions del Consell i, si s'escau, de la Comissió Executiva, així com la quantitat fixa que els pugui correspondre pel desenvolupament del seu càrrec dins del Consell d'Administració, les quals no consistiran en una participació en els guanys socials, i en tot cas, amb les limitacions que a l'efecte estableix la Llei de Societats Anònimes.
3) La interpretació, modificació o reforma dels Estatuts.
4) Augmentar o disminuir el capital social.
5) Emetre obligacions.
6) La censura de la gestió social, l'aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals de l'exercici anterior i la decisió sobre l'aplicació del resultat, sense perjudici de les facultats de la Junta General de l'empresa dominant del grup d'empreses municipals relativa a la consolidació dels comptes anuals del Grup.
7) Acordar la fusió, transformació, escissió i dissolució de la Societat.
8) Designar i remoure entre els membres del Consell d'Administració un president.
9) Designar i cessar el secretari del Consell d'Administració.
10) Nomenar i cessar al gerent, que podrà ser una persona jurídica.
11) En el cas que la societat participi en el capital d'altres societats, designar, a proposta del Consell d'Administració, a la persona o persones físiques que hagin de representar la societat a les juntes generals i consells d'administració de les societats filials o participades, així com donar el sentit del vot en les qüestions de l'ordre del dia dels referits òrgans.
12) Aprovar els actes de disposició sobre béns immobles, accions o participacions de societats filials o participades.
13) Aprovar, a proposta del Consell d'Administració, la participació en el procés constitutiu d'altres societats mercantils, fundacions, agrupacions d'interès econòmic o associacions amb personalitat jurídica pròpia i l'adquisició d'accions o participacions en el capital social de qualsevol de les entitat esmentades.
14) Aprovar, a proposta del Consell d'Administració, simultàniament amb la previsió d'ingressos i despeses de cada exercici, el programa d'actuació, inversions i finançament en els termes que estableix l'apartat 2 de l'article 210 del Reglament de d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, i les seves modificacions.
15) Aprovar , a proposta del Consell d'Administració les modificacions de l' estat de previsió d'ingressos i despeses, la quantia de les quals excedeixi del 10% inicialment pressupostat.
16) Aprovar, a proposta del Consell d'Administració, les operacions de préstec o crèdit la quantia de les quals excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost general de cada exercici.
17) Totes aquelles que les lleis aplicables atribueixin a la Junta General.
Article 10.- DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I DE LES EXTRAORDINÀRIES
La Junta General es reunirà en sessió ordinària per aprovar la gestió social examinar i aprovar, si procedeix, els comptes anuals i resoldre sobre l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç aprovat. Els comptes anuals, un cop aprovats, es remetran al soci únic abans del dia 30 d'abril de cada exercici o en el termini que aquesta estableixi, a efectes de la seva consolidació.
Tota Junta que no estigui prevista en el paràgraf anterior tindrà la consideració de Junta General extraordinària.
Article 11.- RÈGIM DE FUNCIONAMENT I CONVOCATÒRIA
Per la convocatòria, constitució, el procediment, la deliberació, adopció de decisions per la Junta General, les competències de la qual les exerceix el soci únic, es seguiran les estipulacions dels Estatuts socials del soci únic, en funció de l'òrgan que hagi d'exercir de Junta General.

Article 12.- ACTES DE LA JUNTA GENERAL
Les decisions del soci únic es consignaran en acta sota la seva signatura o la del seu representant, que constarà en el llibre d'actes de la Societat.

CAPÍTOL III.- DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
Article 13.- FUNCIÓ
La representació, direcció, gestió, administració i execució respecte de la Societat, correspon al Consell d'Administració, dins de les normes estatutàries i dels preceptes de la legislació mercantil, sense perjudici de les reservades legalment i estatutària a la Junta General.

Article 14.- COMPOSICIÓ
El Consell d'Administració estarà format per un mínim de tres i un màxim de quinze, designats per la Junta General, en funció de la classificació. El seu nomenament recaurà en persones professionalment qualificades.
Assistiran a les sessions del Consell, amb veu però sense vot, la gerència i el secretari.
Article 15.- PRESIDENT DEL CONSELL I VICE-PRESIDENT
Presidirà el Consell d'Administració la persona designada per la Junta General.

El Consell elegirà, en el seu cas, un vice-president, càrrec que recaurà en algun dels seus membres. Les funcions del vice-president seran les que li delegui el president i, en tot cas, les de substituir-lo en els casos d'absència, malaltia i altres supòsits legals.

Article 16.- DELS CONSELLERS
Els membres del Consell estaran afectats per les incapacitats i incompatibilitats que per a exercir càrrecs representatius es preveuen en la normativa dictada a l'efecte, bé de règim local o general, segons procedeixi i, en especial, a la Llei de Societats de Capital.
El càrrec de conseller serà renunciable, revocable o reelegible, i tindrà una duració de quatre anys. Els consellers quedaran subjectes en el seu nomenament, permanència en el càrrec, responsabilitats i actuació en general, al que disposa la legislació local i societària. Els consellers podran ser remoguts per la Junta General en qualsevol moment, i també perdran la seva qualitat de Consellers quan deixin d'ostentar la condició determinant de la seva designació, sense perjudici de que continuïn en el càrrec fins la seva remoció per la Junta General.
La Junta General procedirà a cobrir les vacants que es produeixin al Consell d'Administració.
No obstant el que es disposa en l'anterior punt, si durant el termini pel que varen ser nomenats els consellers es produïssin vacants, el Consell podrà nomenar, entre les persones susceptibles de ser designades conseller, aquelles que hagin d'ocupar-les fins que es reuneixi la primera Junta General.

Article 17.- FUNCIONAMENT i DELEGACIÓ DE FACULTATS
El Consell celebrarà sessió ordinària, com a mínim, una vegada al semestre, i extraordinària sempre que la convoqui el president o, en el seu cas, quan ho sol·licitin per escrit una tercera part dels consellers, sol·licitud que haurà d'incloure necessàriament els punts a tractar a la sessió.
Les sessions seran en el domicili social o en el lloc que acordi el Consell.
Les convocatòries hauran de contenir l'ordre del dia i estar en poder de cada conseller amb quaranta-vuit hores d'antelació a la celebració de la sessió del Consell, excepte quan es tracti de sessions extraordinàries urgents, que no queden subjectes a cap termini.
El Consell d'Administració podrà nomenar d'entre els seus membres a un o més consellers delegats, una comissió executiva, i un o més apoderats, atorgant-los en cada cas les facultats legalment delegables que cregui convenients, així com limitar-les o revocar-les en qualsevol moment.
La delegació permanent d'algunes o de totes les facultats del Consell en el conseller delegat i la designació del conseller que hagi d'ocupar aquest càrrec o, en el seu cas, el nomenament d'una comissió executiva, requerirà per la seva validesa el vot favorable de 2/3 parts dels membres del Consell d'Administració, i no tindrà efectes fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.
En cap cas podrà ser objecte de delegació la rendició de comptes i la presentació de balanços a la Junta General, ni les facultats que aquesta concedeixi al Consell, excepte que fos expressament autoritzat per ella.

Article 18.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL
El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la sessió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres.
No obstant això, si coincideixen tots els membres del Consell i acorden per unanimitat dur a terme la sessió, quedarà vàlidament constituïda, encara que no hi hagi convocatòria prèvia.
Article 19.- ACORDS
Els acords del Consell s'adoptaran per majoria de vots dels membres presents i representats, decidint els empats el President amb vot de qualitat.

Article 20.- ACTES DEL CONSELL
Les sessions i acords del Consell constaran en un llibre d'actes, que seran firmades pel president o vice-president d'aquesta i el secretari o vice-secretari, l'acreditació dels quals es realitzarà mitjançant certificacions, expedides pel secretari o vice-secretari amb el vist-i-plau del president o vice-president.
Les actes podran ser aprovades pel Consell al finalitzar la sessió, en la següent, o bé pel president i dos interventors que designi el Consell en la mateixa sessió. Quan l'aprovació de l'acta no es faci al final a la sessió, es consignarà en ella la data i el sistema d'aprovació.

Article 21.- FACULTATS
El Consell d'Administració podrà realitzar tots els actes que estiguin compresos dins de l'objecte social, així com tots aquells que no estiguin expressament reservats per Llei o per aquests Estatuts a la Junta General.

TÍTOL IV

DEL PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIO
Article 22.- FACULTATS DEL PRESIDENT I VICE-PRESIDENT
Són facultats del President:
1. Convocar el Consell i la Junta General.
2. Elaborar l'ordre del dia dels assumptes que s'han de tractar en cada sessió.
3. Presidir i dirigir les deliberacions i votacions, decidint els empats amb el seu vot de qualitat.
4. Preparar junt amb el gerent i secretari les propostes, memòries, comptes i inventaris que hagin d'ésser presentats al Consell.
5. Ordenar l'execució dels acords adoptats pels òrgans de la Societat.
Les funcions del vice-president seran les que li delegui el president, i en tot cas les de substituir-lo en casos de malaltia, absència i altres supòsits legals.


TÍTOL V

DE LA GERÈNCIA
Article 23.- FUNCIONS DE LA GERÈNCIA
Sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de la Societat, seran funcions de la Gerència:
• Executar i fer complir els acords del Consell.
• Dirigir i inspeccionar els serveis i activitats de la societat.
• La direcció directa i immediata de tot el personal al servei de la Societat.
• Organitzar, dirigir, vigilar i distribuir el treball entre el personal de la societat, intervenir en els serveis i vetllar que aquests es prestin de conformitat a la normativa aplicable.
• Adoptar totes les determinacions necessàries per al millor funcionament dels serveis, proposar al Consell l'adopció de tots aquells acords que siguin precisos per a l'acompliment de les finalitats socials.
• Assistir a les sessions del Consell amb veu però sense vot i informar sobre els assumptes que es tractin en cada ocasió.
• Comunicar a l'Ajuntament les infraccions que facin els usuaris dels serveis, a fi de la instrucció de l'expedient sancionador.
• Les altres que el Consell d'Administració o el conseller delegat li confereixin.
TÍTOL VI
DEL SECRETARI
Article 24.- SECRETARI I VICESECRETARI
El secretari del Consell d'Administració serà nomenat per la Junta General. El Consell d'Administració podrà nomenar, si s'escau, un vicesecretari que substituirà al secretari en cas d'absència o malaltia i l'assistirà en els casos que es determinin. Ambdós càrrecs podran recaure en persones alienes al Consell.
El secretari, o en el seu cas el vicesecretari quan el substitueixi per impossibilitat d'assistència a les reunions, tindrà les funcions següents:
• Assistir a les sessions del Consell d'Administració, informant dels assumptes a tractar, aixecant acta que signarà amb el president, estesa en el llibre d'actes corresponent.
• Expedir les certificacions que siguin precises dels acords dels òrgans col·legiats de la Societat.
• Assessorar jurídicament els òrgans societaris en cas que la persona nomenada sigui llicenciada en dret.

TÍTOL VII

DE L'EXERCICI SOCIAL I DELS COMPTES ANUALS
Article 25.- EXERCICI SOCIAL
L'exercici econòmic començarà el primer dia de gener i finalitzarà el trenta-un de desembre de cada any.
Per excepció , el primer exercici va començar el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional i va finalitzar l'últim dia del mateix any natural.

Article 26.- COMPTABILITAT I RÈGIM DE CONTRACTACIÓ
La Societat haurà de portar, de conformitat amb el que es disposa en el Codi de Comerç, una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva Empresa, que permeti un seguiment cronològic de les operacions, així com l'elaboració d'inventaris i balanços. Els llibres de comptabilitat seran legalitzats pel Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social. La societat estarà sotmesa , així mateix, a la coordinació pressupostària, financera i de comptabilitat establerta a l'article 224 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, sense perjudici de les adaptacions que s'escaiguin a la legislació mercantil aplicable; i la seva integració al compte general de l'Ajuntament de Reus es realitzarà a través dels comptes consolidats del grup d'empreses municipals.
Les adquisicions de béns immobles i la contractació obres i serveis, s'hauran de sotmetre als procediments que s'adaptin als principis de publicitat i lliure concurrència.
Article 27.- DELS COMPTES ANUALS
El Consell d'Administració està obligat a formular dins del termini màxim de tres mesos a comptar des del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. Aquests documents, que formen una unitat, hauran d'ésser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, de conformitat amb el que estableix la Llei de Societats de capital i el Codi de Comerç i hauran d'estar signats per tots els administradors o fer constar la manca de signatura.

Article 28.- DIPÒSIT DELS COMPTES
Dins del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, es presentaran, juntament amb l'oportuna certificació acreditativa d'aquesta aprovació i aplicació del resultat, per al seu dipòsit en el Registre Mercantil en la forma que determina la Llei.

Article 29.- APLICACIÓ DEL RESULTAT
Dels beneficis obtinguts en cada exercici, una vegada coberta la dotació per a reserva legal i altres atencions legalment establertes, la Junta General podrà aplicar el diferencial resultant a reserva voluntària, fons de previsió per a inversions i qualsevol altra atenció legalment permesa.

TÍTOL VIII

DE LA DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT

Article 30.- CAUSES DE DISSOLUCIÓ
A més de les causes establertes en la Llei de Societats de capital i altres disposicions mercantils aplicables, la Societat es dissoldrà en els casos i supòsits contemplats en la normativa de Règim Local. Correspon en tot cas al Ple de l'Ajuntament decidir sobre la continuïtat i forma de prestació del servei."
Quart.- Sotmetiment de la fusió per absorció al règim especial de neutralitat fiscal:
Acordar que aquesta operació de fusió per absorció es sotmetrà al règim tributari de neutralitat fiscal establert en el capítol VIII del Títol VII i Disposició Addicional segona del Real Decret Legislatiu 4/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Cinquè.- Facultats per protocol·lització dels acords i execució, si s'escau:
Facultar expressament i de forma tant amplia com en dret sigui menester al President , la vicepresidenta, la consellera delegada i/al secretari del Consell d'administració de REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA perquè qualsevol d'ells, en nom i representació de la societat, formalitzi els documents públics i privats que siguin necessaris pel compliment i execució dels anteriors acords i per la seva inscripció en el Registre Mercantil."
De conformitat amb el que disposa l'article 44 de la Llei 3/2009 sobre modificacions estructurals de les societats mercantils es posa en coneixement la decisió del soci únic als creditors de les societats que intervenen en la fusió, i es fa constar que tenen dret a obtenir el text íntegre de l'acord adoptat per la Junta General Universal de l'absorbent i les absorbides, del projecte de fusió i del balanç de fusió, així com a exercitar el seu dret d'oposició en el termini d'un mes, comptat a partir de la publicació de l'últim anunci de fusió, si els seus crèdits no es troben suficientment garantits.
També es posa en públic coneixement que els treballadors ja han estat notificats individualment o mitjançant els seus representants, i se'ls ha informat sobre els objectius i els termes de l'acord de fusió en relació a l'afectació sobre l'ocupació. No obstant això també tenen dret a l'examen i a obtenir còpia íntegra dels documents a que es refereix l'article 39 de la LME amb les salvetats de l'article 49 del mateix text legal en el domicili social de les societats i en la pàgina web de totes elles, que ha estat inserit avui.
Reus, 3 d'abril de 2014

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

 

Projecte comú de fusió simplificada

Lloguer d'oficines
*
*r
*
*
*

Amb el suport de:

logos

Tecnoparc Reus, SA | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat | tecnoparc@tecnoparc.com | +34 977 276 977